Stanovy politické strany Národní socialisté – levice 21.století

                    Stanovy politické strany Národní socialisté – LEV21

 

                                                         HLAVA  PRVÁ

                                               Strana a její programové cíle

 

                                                             Článek 1

                                                 Název a postavení strany

 

1. Název politické strany: Národní socialisté – LEV21, zkratka: NÁR.SOC.

 

2. Sídlo strany: Praha 5 – Smíchov, Radlická 505/58

 

3. Strana je politickou stranou ve smyslu čl. 5 Ústavy ČR a zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

 

4. Strana vyvíjí svou činnost na území ČR v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

                                                      Článek 2

                                                 Programové cíle

 

1. Strana v souladu s ústavními principy parlamentní a přímé demokracie prosazuje národní zájmy, sociální stát a trvale udržitelný rozvoj společnosti.

 

2. Programové cíle dále rozpracovává Deklarace ideových a programových zásad, která je přílohou stanov strany. Souhlas s touto deklarací je podmínkou členství ve straně.

 

 

                                                    HLAVA  DRUHÁ

                                                   Členství ve straně

 

                                                          Článek 3

                                                Vznik členství ve straně

 

1. Členem strany se může stát každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let, souhlasí se stanovami a Deklarací ideových a programových zásad a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.

 

2. O přijetí do strany lze požádat písemnou přihláškou s vlastnoručním podpisem žadatele, doručenou do sídla strany.

 

3. V přihlášce musí být uvedeny tyto údaje:

a) jméno a příjmení,

b) datum narození,

c) bydliště,                                                                                                                                                       

d) vzdělání,                                                                                                                                                           

e) povolání a odborné znalosti,

                                                                                                                                     

 

f) čestné prohlášení žadatele o jeho občanské a trestní bezúhonnosti a o tom, že ke dni podání přihlášky není členem jiné politické strany nebo hnutí a že v případě jeho kandidatury do zastupitelských sborů je ochoten předložit lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.,

g) souhlas žadatele se stanovami a Deklarací ideových a programových zásad strany,

h) kontaktní údaje (tel. č., e-mail aj.).

 

4. Přihlášku projedná a o přijetí rozhodne předsednictvo ústřední rady, které může řízení o přijetí za člena delegovat na krajskou radu. Bližší postup při přijímání nových členů upravuje Organizační, jednací a volební řád.

 

5. Strana vede evidenci svých členů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

                                                             Článek 4

                                                    Stranické oslovení

 

Členové strany se oslovují sestro, bratře. Toto oslovení vyjadřuje návaznost na pokrokové národní tradice, pocit sounáležitosti a morální závazek si vzájemně pomáhat.

 

                                                      Článek 5

                                         Práva a povinnosti člena

 

1. Člen strany má zejména právo:

a) volit a být volen do orgánů strany,

b) být navržen za kandidáta strany do veřejných funkcí, vznikajících volbou nebo jmenováním,

c) předkládat návrhy a podněty stranickým orgánům a účastnit se diskuse o těchto otázkách,

d) svobodně vyjadřovat své názory na činnost strany a jednotlivých členů a funkcionářů,

e) účastnit se jednání stranických orgánů, pokud projednávají jeho záležitosti,

f) přerušit členství ve straně,

g) vystoupit ze strany.

 

2. Člen strany má zejména povinnost:

a) prosazovat ideové a programové zásady strany a její politiku,

b) dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy,

c) zodpovědně plnit povinnosti vyplývající z volených nebo jmenovaných funkcí,

d) platit řádně a včas členské příspěvky,

e) oznamovat své územní organizaci a ústředí strany veškeré změny svých osobních údajů.

 

                                                       Článek 6

                                                  Zánik členství

 

1. Členství ve straně zaniká:

a) úmrtím,

b) písemným vystoupením ,

c) přijetím do jiné politické strany nebo politického hnutí,

d) pozbytím státního občanství ČR,

e) rozhodnutím soudu o ztrátě práva volit a být volen,                                                                                                                                                           

f) odsouzením soudem za úmyslný trestný čin,

                                                                                                                                                   

 

g) vyškrtnutím, pokud je člen přes předchozí písemné upozornění v prodlení se zaplacením členského příspěvku po dobu delší než 1 rok, nebo pokud je nekontaktní (nebydlí na uvedené adrese  aj.),

h) zrušením licence, udělené příslušné územní organizaci, pokud nebyl člen současně přeregistrován do jiné organizace,

ch) vyloučením.

 

2.  Důvodem k vyloučení ze strany je:

a) předložení nepravdivého čestného prohlášení žadatele o členství ve straně o jeho občanské a trestní bezúhonnosti,

b) jednání člena, které poškozuje dobré jméno strany nebo je v rozporu s programovými cíli a stanovami strany,

c) kandidatura člena na veřejnou funkci na kandidátní listině jiné politické strany, politického hnutí, koalice politických stran a hnutí, nebo jako nezávislého kandidáta bez předchozího písemného souhlasu příslušného orgánu strany.

 

3. O vyloučení rozhoduje předsednictvo ústřední rady, a v případě člena předsednictva ústřední rada. Proti tomuto rozhodnutí, které musí být členovi doručeno a které nemá odkladný účinek, má právo se člen odvolat do 14 dnů od doručení k rozhodčí komisi, která ve věci rozhodne s konečnou platností.

                                 

                                                      Článek 7

                                              Přerušení a pozastavení členství

 

1. Členství ve straně je přerušeno vznesením obvinění orgány činnými v trestním řízení pro úmyslný trestný čin. Členství se obnovuje dnem zproštění obvinění nebo osvobozujícím rozsudkem soudu. Člen je o všech těchto skutečnostech povinen informovat stranické orgány.

 

2. Členství ve straně je pozastaveno ustanovením člena do státní nebo veřejné funkce, u níž právní předpis vylučuje členství v politické straně nebo hnutí.

 

3. Přerušením a pozastavením členství  ve straně zaniká členství v orgánech strany a takový člen nemůže být volen do orgánů strany ani kandidovat na veřejnou funkci na kandidátní listině jiné politické strany, politického hnutí, koalice politických stran a politických hnutí, nebo jako nezávislý kandidát.

 

                                                         HLAVA  TŘETÍ

                                        Celostátní organizace strany a její orgány

 

                                                            Článek 8

                                             Celostátní organizace strany

 

Orgány celostátní organizace jsou:

a) sjezd,

b) ústřední rada,

c) předsednictvo ústřední rady,

d) programová konference,

e) ústřední revizní komise,

f) právní a rozhodčí komise.

                                                                                                                                                        

 

                                                              Článek 9

                                                           Sjezd strany

 

1. Nejvyšším orgánem strany je sjezd, který stanoví její program a politickou linii a volí ústřední orgány strany.

 

2. Sjezd strany svolává ústřední rada nejméně jednou za tři roky, a to nejméně dva měsíce před termínem jeho konání. Delegáty sjezdu jsou členové ústředních orgánů strany, jakož i delegáti krajských organizací podle usnesení ústřední rady o svolání sjezdu.

 

3. Sjezd je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina delegátů sjezdu. Usnesení sjezdu je přijato, jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční většina přítomných delegátů sjezdu.

 

4. Sjezd strany zejména:

a) schvaluje stanovy a jejich změny,

b) volí předsedu strany, statutárního místopředsedu, nejvýše čtyři místopředsedy strany, ústředního tajemníka a další členy ústřední rady do celkového počtu nejméně třiceti členů ústřední rady,

c) volí 3 až 5 členů ústřední revizní komise,

d) volí 3 až 5 členů právní a rozhodčí komise,

e) rozhoduje o programu a politice strany,

f) přijímá prohlášení k závažným otázkám,

g) rozhoduje o zrušení strany dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jinou politickou stranou či politickým hnutím,

h) jmenuje likvidátora v případě rozhodnutí o zrušení strany dobrovolným rozpuštěním.

 

                                                           Článek 10

                                                        Ústřední rada

 

1. Ústřední rada je nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy, který zabezpečuje plnění programových cílů strany a dalších úkolů stanovených sjezdem.

 

2. Členy ústřední rady jsou kromě funkcionářů strany uvedených v čl. 9 odst. 4 písm. b) z titulu svých funkcí také předsedové krajských rad.

 

3. Další členové ústřední rady mohou být po sjezdu na návrh předsednictva ústřední rady kooptováni ústřední radou, a to především z řad nově vzniklých organizací.

 

4. Vzdáním se funkce předsedy strany, statutárního místopředsedy, místopředsedy strany a ústředního tajemníka nezaniká automaticky jejich funkce člena ústřední rady.

 

5. Do působnosti ústřední rady patří zejména:

a) svolávat jednání sjezdu a programové konference,

b) určovat postup při plnění programových cílů a politické linie strany,

c) schvalovat Organizační, jednací a volební řád, Hospodářský a kontrolní řád a další vnitřní předpisy,

d)schvalovat výši členských příspěvků.                                                                                                                                                  

 

6. Jednání ústřední rady svolává předsednictvo ústřední rady zpravidla jednou za tři měsíce, a to zpravidla nejméně dva týdny předem. Pokud o svolání ústřední rady požádá písemně nejméně jedna třetina jejích členů, je předseda strany povinen bez zbytečných odkladů jednání ústřední rady svolat.

                                                                                                                                                           

 Jednání ústřední rady se mohou zúčastňovat s hlasem poradním předseda ústřední revizní komise a předseda rozhodčí komise, případně další členové pozvaní předsednictvem ústřední rady.

 

7. Ústřední rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

                                                             Článek 11

                                              Předsednictvo ústřední rady

 

1. Předsednictvo ústřední rady je statutárním orgánem strany a nejvyšším orgánem strany mezi zasedáními ústřední rady, které odpovídá za svou činnost. Členy předsednictva jsou předseda strany, statutární místopředseda, nejvýše 4 místopředsedové strany, ústřední tajemník a další členové předsednictva volení ústřední radou do celkového počtu 9 členů předsednictva.

 

2. Do působnosti předsednictva patří zejména:

a) přijímat nové členy strany,

b) rozhodovat o udělení a odejmutí licence územním organizacím,

c) jmenovat v rámci licenčního řízení předsedy krajských organizací strany,

d) schvalovat odborné mluvčí strany pro jednotlivé oblasti veřejného působení,

e) schvalovat kandidátní listinu pro volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, do Evropského parlamentu a na návrhy krajských rad schvalovat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů a obcí,

f) schvalovat kandidáty strany do dalších veřejných funkcí,

g) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření.

 

3. Jednání předsednictva svolává předseda strany podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. Jednání se mohou zúčastnit s hlasem poradním předseda ústřední revizní komise a předseda rozhodčí komise, případně další členové pozvaní předsednictvem.

 

4. Předsednictvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy strany.

 

                                                              Článek 12

                                                   Programová konference

 

1. Ústřední rada může v případě potřeby svolat programovou konferenci k projednání a schválení programových dokumentů a prohlášení strany, a to nejméně 1 měsíc před termínem jejího konání.

 

2. Delegáty programové konference jsou členové ústředních orgánů strany, předsedové a místopředsedové krajských rad, odborní mluvčí strany pro jednotlivé oblasti veřejného působení a členové strany v zastupitelských sborech všech stupňů.

 

                                                            Článek 13

                                                Ústřední revizní komise

 

1. Ústřední revizní komise (dále jen „ÚRK“) je ústředním orgánem strany pro kontrolu jejího hospodaření. Je volena sjezdem v počtu 3 – 5 členů, kteří si zvolí svého předsedu. Pokud klesne počet členů ÚRK po sjezdu pod počet 3 členů, může ústřední rada zvolit náhradníky, kteří by vykonávali tuto funkci do sjezdu. Jednání ÚRK svolává její předseda nejméně dvakrát ročně.

                                                                                                                                                             

2. ÚRK zejména kontroluje hospodaření ústředních orgánů strany, přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření a metodicky řídí činnost krajských a okresních revizních komisí. Podrobnosti upravuje Hospodářský a kontrolní řád, schválený ústřední radou.

 

                                                             Článek 14

                                                        Rozhodčí komise

 

1. Rozhodčí komise (dále jen „ROK“) je rozhodčím orgánem strany pro řešení sporů. Je volena sjezdem v počtu 3 – 5 členů, kteří si zvolí svého předsedu. Pokud klesne počet členů ROK po sjezdu pod počet 3 členů, může ústřední rada zvolit náhradníky, kteří by vykonávali tuto funkci do sjezdu. Jednání ROK svolává její předseda podle potřeby.

 

2. ROK podává závazný výklad stanov a dalších vnitřních předpisů a řeší spory, které mohou vzniknout mezi orgány a členy strany, mezi členy strany navzájem, nebo mezi orgány strany vzájemně a rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení ze strany. Podrobnosti upravuje Organizační, jednací a volební řád.

 

                                                        HLAVA  ČTVRTÁ

                                                  Územní organizace strany

 

                                                             Článek 15

                                                     Krajské organizace

 

1. Krajské organizace strany se ustavují na základě udělené licence v souladu s územně-správním členěním státu pro příslušný kraj (v Praze pro obvod hlavního města Prahy).

 

2. Nejvyšším orgánem krajské organizace je krajská konference, kterou tvoří v krajích bez okresních organizací shromáždění všech členů a v krajích s větším počtem členů a okresními organizacemi delegáti okresních organizací, zvolení podle klíče stanoveného krajskou radou. Krajská konference volí předsedu krajské rady, 1 až 2 místopředsedy a další členy krajské rady do celkového počtu nejvýše 11 členů. Dalšími členy krajské rady jsou z titulu svých funkcí předsedové okresních rad. Krajská konference volí pro kontrolu hospodaření v kraji nejméně dvoučlennou krajskou revizní komisi. Krajská konference rovněž volí delegáty kraje na sjezd strany v počtu stanoveném ústřední radou.

 

3. Krajská rada řídí stranickou činnost v daném kraji, zejména připravuje návrh kandidátky do krajského zastupitelstva, kterou předkládá ke schválení předsednictvu ústřední rady, a organizuje účast stranických organizací a členů strany v kraji na všech volbách, jichž se strana účastní. Krajská rada rovněž metodicky řídí činnost okresních a místních organizací.

 

4. Krajská rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy krajské rady. Jednání krajské rady svolává předseda krajské rady zpravidla jednou měsíčně.

 

                                                              Článek 16

                                                      Okresní organizace

 

1. Okresní organizace se ustavují na základě udělené licence v souladu s územně-správním

                                                                                                                                                          

 

 

členěním státu pro příslušný okres (v Praze pro městské části), jedna okresní organizace však může být v souladu s licencí ustavena pro 2 i více okresů (v Praze městských částí).

 

2. Nejvyšším orgánem okresní organizace je okresní konference, kterou tvoří v okresech bez místních organizací shromáždění všech členů a v okresech s větším  počtem členů a místními organizacemi delegáti místních organizací, zvolení podle klíče stanoveného okresní radou. Okresní konference volí předsedu okresní rady, nejméně jednoho místopředsedu a další členy okresní rady do celkového počtu nejvýše 9 členů. Dalšími členy okresní rady jsou z titulu svých funkcí předsedové místních organizací.

 

3. Okresní rada řídí stranickou činnost v daném okrese, zejména připravuje návrh kandidátek do městských a místních zastupitelstev, které předkládá ke schválení předsednictvu ústřední rady, a organizuje účast okresní organizace v kraji na všech volbách, jichž se strana účastní.

 

4. Okresní rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Jednání okresní rady svolává nejméně jednou za dva měsíce předseda okresní rady.

 

                                                               Článek 17

                                                        Místní organizace

 

1. Ve městě nebo obci, kde jsou nejméně 3 členové strany, se může ustavit na základě udělené licence místní organizace strany, která si volí svého předsedu a místopředsedu.

 

2. Místní organizace se zejména podílí na politickém a veřejném životě v daném městě či obci. Stanovy a další vnitřní předpisy se na její činnost použijí přiměřeně.

 

 

                                                        HLAVA  PÁTÁ

                                      Představitelé strany a jednání za stranu

 

                                                           Článek 18

                                                   Představitelé strany

 

1. Předseda strany je nejvyšším představitelem strany, který řídí politickou činnost strany, zastupuje stranu při prosazování jejích programových cílů a je z titulu své funkce lídrem kandidátky strany ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do Evropského parlamentu, pokud ústřední rada nerozhodne jinak.

 

2. Do působnosti předsedy strany patří zejména:

a) svolávat a vést zasedání předsednictva a ústřední rady,

b) předkládat sjezdu a ústřední radě zprávu o politické činnosti strany,

c) předkládat personální a další návrhy, které spadají do působnosti předsednictva a ústřední rady,

d) reprezentovat stranu doma a v zahraničí,

e) koordinovat práci místopředsedů strany a ústředního tajemníka.

 

3. V době nepřítomnosti předsedy strany vykonává jeho působnost v plném rozsahu statutární místopředseda, popřípadě jiný místopředseda na základě uděleného písemného pověření.

 

4. Místopředsedové strany odpovídají předsedovi strany a ústřední radě za svěřené oblasti stranické a veřejné práce.

                                                                                                                                                         

5. Ústřední tajemník odpovídá předsedovi strany a ústřední radě za organizační a hospodářské zabezpečení činnosti ústředních orgánů strany.

                                                          

                                                             Článek 19

                                      Jednání a podepisování jménem strany

 

Jménem strany jedná a podepisuje předseda strany společně se statutárním místopředsedou, nebo předseda společně s ústředním tajemníkem, nebo statutární místopředseda společně s ústředním tajemníkem, a to vždy tak, že k úplnému napsanému nebo vytištěnému názvu strany připojí svůj podpis a přesný název svých funkcí.

 

 

                                                         HLAVA  ŠESTÁ

                                               Zásady hospodaření strany

 

                                                            Článek 20

                                                  Příjmy a výdaje strany

 

1. Příjmy strany jsou příjmy z členských příspěvků, příjmy z finančních darů a z nepeněžitých plnění, příjmy z dědictví, příjmy z prodeje nebo pronájmu nemovitého a movitého majetku, který strana vlastní, příjmy z úroků z vkladů, podíly na zisku z podnikání obchodních společností, jichž je strana zakladatelem nebo společníkem (dle § 17 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb.), příjmy z půjček a úvěrů, příspěvky ze státního rozpočtu, jakož i příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních a vzdělávacích akcí.

 

2. Výdaji strany jsou náklady spojené s veškerou činností strany, které jsou vynaložené v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

                                                            Článek 21

                                                 Účetnictví a odpovědnost

 

1. Strana vede účetnictví v souladu  s obecně závaznými právními předpisy.

 

2. Strana odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové strany za závazky strany neodpovídají ani neručí, pokud Hospodářský a kontrolní řád nestanoví jinak.

 

 

                                                           HLAVA  SEDMÁ

                                                       Zrušení a zánik strany

 

                                                               Článek 22

                                                           Zrušení strany

 

1. Strana se zrušuje:

a) rozhodnutím sjezdu o svém dobrovolném rozpuštění,                                                                                                                                                          

b) sloučením s jinou politickou stranou nebo politickým hnutím,

c) pravomocným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ČR o rozpuštění strany,

d) z jiných důvodů, pokud tak stanoví zákon.

 

2. Po zrušení strany mohou její orgány, pokud jejich působnost a pravomoc nepřešla na právního nástupce nebo likvidátora, vykonávat pouze činnost související se zrušením strany.

                                                                                                                                                         

                                                              Článek 23

                                                            Zánik strany

 

1. Strana zaniká dnem, kdy Ministerstvo vnitra provede výmaz strany z rejstříku politických stran.

 Zániku strany předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.

 

2. Pokud byla strana zrušena dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou politickou stranou nebo hnutím, návrh na výmaz strany z rejstříku politických strana podá předsednictvo ústřední rady do 5 dnů od zrušení strany.

 

3. Pokud byla strana zrušena s likvidací, zrušení strany a údaje, které se zapisují do rejstříku politických stran, oznámí likvidátor Ministerstvu vnitra do 5 dnů od zrušení strany. Likvidátor podá návrh na výmaz strany z rejstříku politických stran nejpozději do 30 dnů od skončení likvidace.

 

                                                              Článek 24

                                            Naložení s majetkovým zůstatkem

 

1. V případě zrušení strany s likvidací, sjezd, který rozhodne o zrušení strany, současně jmenuje likvidátora a určí výši jeho odměny. Likvidátorem může být pouze fyzická osoba, která provede likvidaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

2. Majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a ze závazků, přechází na neziskové a charitativní organizace, které určí sjezd v rozhodnutí o zrušení strany.

 

 

                                                           HLAVA  OSMÁ

                                                     Závěrečná ustanovení

 

                                                              Článek 25

                                                           Změna stanov

 

1. Stanovy strany lze měnit na základě rozhodnutí sjezdu, přijatého nadpoloviční většinou přítomných delegátů sjezdu, a to formou samostatných písemných a očíslovaných změn či dodatků. Sjezd může také rozhodnout o komplexní úpravě stanov, která zahrne všechny předchozí změny.

 

2. Ve výjimečných případech, které nesnesou odkladu do příštího sjezdu, může stanovy změnit ústřední rada, a to nejméně dvoutřetinovou většinou všech svých členů s tím, že tyto změny musejí být následně na sjezdu dodatečně schváleny, jinak ztrácejí platnost.

 

 

                                                              Článek 26

                                                 Platnost a účinnost stanov

 

Tato komplexní úprava stanov nabývá platnosti usnesením II. sjezdu strany dne 18. dubna 2015 a účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra. Tím se současně zrušují předchozí stanovy a jejich změny.


[1] Sídlem strany je Praha 5 - Smíchov, Radlická 505/58